House in the Windows / Ryu MitaraiPhotos © Kai Nakamura

House in the Windows / Ryu Mitarai

Photos © Kai Nakamura