Spatial design Studio- Satoko Shinohara. SHARE yaraicho. Tokyo….

Spatial design Studio- Satoko Shinohara. SHARE yaraicho. Tokyo. Japan. photos: Taro Hirano