Rewi Thompson house, Kohimarama, 1985

Rewi Thompson

house,
Kohimarama, 1985