Yashima Architects and Associates. Musashino House. Tokyo….

Yashima Architects and Associates. Musashino House. Tokyo. Japan. photos: Ken’ichi Suzuki, Nobuyoshi Meguro