Xue Jin Architecture Network. J&N Apartment Renovation….

Xue Jin Architecture Network. J&N Apartment Renovation. Yuzhong .Chongqing. China. photos: Chuan Bai