Mawhera Extension / Preston Lane Architects

Mawhera Extension / Preston Lane Architects

Photos © Adam Gibson